Working Test-regler för Jaktspanielklubben (JSK)

Fastställda av JSKs styrelse 2015-03-03

§ 1 Ändamål

Working test är en möjlighet att, genom användandet av konstgjorda moment, prova hundens jaktliga förmågor och dresserbarhet.

Ändamålet är att öka intresset för träning och jakt med spaniel.

Working test är tänkt som en förberedelse inför jaktprov och stamboksregistreras ej.

§ 2 Organisation

Working test arrangeras av JSK:s arbetsgrupp för working test.

JSK arbetsgrupp utser provledare, som ansvarar för att provet genomförs enligt dessa regler.

§ 3 Domare

JSK arbetsgrupp inbjuder det antal domare som erfordras.

Domarna dömer efter working test regler fastställda av JSK styrelse

Domarens bedömning och premiering är slutgiltig och kan ej överklagas.

§ 4 Funktionärer

De medhjälpare som är nödvändiga för provets genomförande utses av provledaren.

§ 5 Rätt att delta på working test arrangerat av JSK

Rätt att delta på workingtest har alla spaniels, som vid anmälningstidens utgång är registrerade i SJR, DJR, FT-spaniels x-register i DKK eller the Kennel Club, Storbritannien. För hund med brittisk stamtavla krävs brittiskt medborgarskap av ägaren.

Hundägaren ska vara medlem i JSK.

§ 6 Hundar som ej får delta

Tik som löper.

Hundar som tillhör tjänstgörande domare.

Hundar som inte inom föreskriven tid erhållit erforderligt vaccinationsskydd.

Dräktig tik med beräknad nedkomst inom 30 dagar.

Tik får ej heller deltaga inom 75 dagar efter valpning.

Hund som är skadad eller sjuk.

Hund som är utsatt för doping eller andra otillbördiga åtgärder som kan påverka hundens prestationsförmåga eller temperament. Vad som betraktas som doping framgår av gällande lagar och förordningar:

Djurskyddslagen (SFS 1988:534)

Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)

Jordbruksverkets föreskrifter (LSFS 1991:16)

§ 7 Hundägarens ansvar

För skada som orsakas av hund, svarar dess ägare enligt lag om tillsyn av hundar.

§ 8 Anmälan och avgift

Anmälan om deltagande skall ske på blankett godkänd av JSK och ska jämte anmälningsavgiften vara klubben tillhanda senast sista anmälningsdagen.

Anmälningsavgiften återbetalas

a) om utlyst test ställs in

b) vid begränsat test, till den som inte kan beredas plats.

c) om hund före testet insjuknar, skadas eller avlider, varvid veterinärintyg härom ska vara JSK tillhanda inom åtta (8) dagar efter testet.

d) för löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär eller av JSK välkänd person, ska vara JSK tillhanda åtta (8) dagar efter testet.

§ 9 Avlysning

JSK förbehåller sig rätten att avlysa ett working test eller en klass, om det i en klass är anmält mindre än sex (6) hundar.

§ 10 Startordning

Startordning avgörs med lottning mellan de i rätt tid mottagna anmälningarna. Anmälningsavgiften betalas tillbaka för bortlottad hund.

§ 11 Genomförande av working test

Testet genomförs på en provbana anlagd i relevant spanielterräng. Provbanan anpassas till den aktuella terrängen. Bredden på banan skall som huvudregel anpassas till en spaniels sök. Längden på banan kan variera mellan 250 till 350 meter.

Hundarna som testas startar alltid parvis. Hunden med lägst startnummer till höger.

Domaren avgör själv om han vill prova hunden i flera släpp.

All apportering sker fortlöpande under provet. Hundar ska vara okopplade under hela provet. Som apporteringsmaterial används dummies. Alla apporter skall falla inom normalt skotthåll.

§ 12 Vattenarbete

Efter att ha fullföljt släpp för båda domarna tas hundarna en åt gången till ett lämpligt vatten för en markerad vattenapport.

Apporten kan falla på öppet vatten eller i vegetation i vattnet. Skott ska avlossas. Vid vattenapporten ska hundarna om möjligt få markera från samma plats.

§ 13 Bedömning

Working test döms av två domare. Tyngdpunkten på bedömningen ska läggas på söket, hundens näsa, fart, stil samt täckning av terräng. Om hunden förs med god kontakt och med små medel är detta ett plus. En spaniel ska visa stadga, apportera spontant, returnera snabbt och avleverera till hand.

§ 14 Diskvalificerande fel

Skall eller andra störande ljud, knallapportering, vägran att gå i vatten, hunden går ur hand, apportbyte under apportering.

§ 15 Premiering

Premieringen är ”Godkänd” eller ”Ej godkänd”.