Jaktprovsregler för Jaktspanielklubben (JSK)

Ladda ner en PDF.
Jaktprovsregler   (Högerklicka om du vill spara filen på din dator)

Fastställda av JSKs styrelse 2000-08-15

Senast reviderade av JSKs styrelse 2014-09-09, §§ 3, 5, 16 samt 19.

 

§ 1  Ändamål

Jaktproven ska vara avelsvägledande med det övergripande ändamålet att bevara och utveckla den höga jaktliga standarden hos jaktspanieln, till gagn för jägarna.

Ändamålet är att finna de hundar, som inte endast besitter de bästa jaktliga egenskaperna, utan också har nerver och dresserbarhet till att fungera under jaktligt pressade situationer.

 

§ 2  Organisation

Officiella jaktprov arrangeras av JSK:s jaktprovsutskott.

Jaktprovsutskottet utser provledare, som ansvarar för att provet genomförs enligt dessa regler.

Provledarens beslut kan inte överklagas under jaktprovsdagen.

Provledaren kan avvisa deltagare och publik, som överträder gällande ordningsregler eller som motarbetar JSK. Avvisningen rapporteras till jaktprovsutskottet.

Ev. protester lämnas skriftligen jämte protestavgift på 200 kronor, under provdagen, till provledaren.

Provledarens beslut angående en protest kan, efter provet och inom tre dagar, skriftligen överklagas till jaktprovsutskottet, som fattar beslut.

 

§ 3  Domare

Jaktprovsutskottet inbjuder det antal domare som erfordras.

Domarna ska vara auktoriserade domare för spaniels. Auktorisation tilldelas av JSK:s styrelse på rekommendation av domarutskottet.

Domaren dömer efter jaktprovsregler fastställda av JSK.

Domarens bedömning och premiering är slutgiltig och kan inte överklagas.

Domarna utbildas/auktoriseras efter regler utarbetade av domarutskottet/styrelsen.

Utländska domare godkänns av JSK:s styrelse efter framställning från jaktprovsutskottet.

 

§ 4  Skyttar

I samråd med markvärd utser jaktprovsutskottet skyttar och jaktledare på samtliga av JSK arrangerade jaktprov.

 

§ 5  Rätt att deltaga på jaktprov arrangerat av JSK

Rätt att deltaga på jaktprov – alla klasser – har alla spaniels, som vid anmälningstidens utgång är registrerade i SJR, DJR, Klubben for FT-spaniels x-register i DKK eller The Kennel Club, Storbritannien. För hund med brittisk stamtavla krävs brittiskt medborgarskap av ägaren.

Hundägaren, samt hundföraren om det är annan person, ska vara medlem i JSK samt ha giltigt jaktkort.

 

§ 6  Hundar som ej får deltaga

Tik som löper.

Hundar som tillhör tjänstgörande domare.

Hundar som inte inom föreskriven tid erhållit erforderligt vaccinationsskydd.

Dräktig tik med beräknad nedkomst inom 30 dagar.

Tik får ej heller deltaga inom 75 dagar efter valpning.

Hund som är skadad eller sjuk.

Hund som är utsatt för doping eller andra otillbörliga åtgärder som kan påverka hundens prestationsförmåga eller temperament. Vad som betraktas som doping framgår av gällande lagar och förordningar:

Djurskyddslagen (SFS 1988:534)

Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)

Jordbruksverkets föreskrifter (LSFS 1991:16)

 

§ 7  Hundägarens ansvar

För skada, som orsakas av hund, svarar dess ägare enligt lag om tillsyn av hundar.

 

§ 8  Anmälan och avgift

Anmälan om deltagande ska ske på blankett godkänd av JSK och ska, jämte anmälningsavgiften vara klubben tillhanda senast sista anmälningsdagen.

Anmälningsavgiften återbetalas

a) om utlyst prov inställes

b) vid begränsat prov, till den som inte kan beredas plats.

c) om hund före provet insjukna, skadas eller avlider, varvid veterinärintyg härom ska vara tillhanda inom

åtta (8) dagar efter provet.

d) för löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär, eller av JSK välkänd person, ska vara tillhanda åtta (8) dagar efter provet.

 

§ 9  Avlysning

Jaktprovsutskottet förbehåller sig rätten att avlysa ett jaktprov eller en klass, om det i en klass är anmält minde än sex (6) hundar eller totalt är anmält mindre är tolv (12) hundar.

 

§ 10  Startordning

Startordningen avgörs med lottning mellan de i rätt tid mottagna anmälningarna.

Anmälningsavgiften betalas tillbaka för bortlottad hund.

 

§ 11  Genomförande av jaktprov

Provet genomförs som jakt i relevant spanielterräng.

Domaren avgör själv om han vill prova hundarna i flera släpp.

Om hunden begår diskvalificerande fel, se § 13, kopplas hunden och provas icke ytterligare.

 

§ 12  Bedömningsunderlag/domaranvisningar

En spaniels främsta uppgift är att finna vilt och stöta detta inom skotthåll.

Söket
Vindriktningen har betydande inflytande på hundens sätt att genomsöka terrängen. Vid motvindssök ska hunden systematiskt reviera vänster till höger o s v och genomsöka de partier där det kan tänkas finnas vilt. Vid ett medvindssök kan det vara ganska annorlunda. Hunden vill här ofta gå fram för att sedan arbeta upp mot föraren. En hund kan bli belastad för att ha gått förbi vilt fast det i verkligheten är kedjan som gått för fort fram. För att täcka terrängen ska löpor i viss utsträckning ignoreras. Ihållande arbete på löpor och markvittring är irriterande och föga givande, resultatet blir att man går förbi vilt.

Under prövningen ska domaren bedöma viltfinnarförmåga, hundens näsa, fart, stil, täckning av terräng och eventuellt mod.

Resning av vilt – markering
Om en hund bevisligen tar levande vilt, och domaren är överbevisad om att viltet inte är skadat/påskjutet, ska hunden utgå. Om hunden markerar för eller försöker att stöta vilt utan effekt, får hundföraren stoppa hunden och anmoda domaren om tillåtelse att resa viltet själv.

Om hunden tar stånd eller tvekar lätt före den stöter ska detta betraktas som en finess. Hunden ska dock stöta på kommando.

Hunden ska stanna spontant för vilt och skott, men ifall den förflyttar sig lite för att kunna markera nedslaget, visar detta på intelligens och ska bedömas positivt.

God markeringsförmåga ska dömas positivt.

Apportering
Om en hund visar bra markering av ett påskjutet vilt som löper och arbetar seriöst på spåret ska den inte automatiskt utgå om den inte finner viltet, förutsatt att viltet inte finnes av en annan hund, som domaren prövar på apportering.

En spaniel ska apportera spontant, returnera snabbt och avleverera till hand. Sådan apportering är önskvärd, men för mycket vikt ska inte läggas på greppskifte, särskilt i tät terräng eller efter ett långt och utmattande sök. Detta ska det tas hänsyn till.

En hund bör aldrig sändas på en lång blind apport. Hunden ska istället föras till ett rimligt avstånd till viltet och skickas därifrån, med hänsyn till terräng och andra omständigheter. Mer än två hundar bör inte prövas på en apport.

Om en hund stöter vilt som fälls och hunden inte klarar apporteringen, ska domaren låta en annan hund försöka. Finner den andra hunden viltet, utgår den första hunden, s.k. eye-wipe. Finner den andra hunden inte viltet fortsätter båda. Situationen och domarens uppfattning avgör om den första hunden belastas av situationen.

Om hunden, under apportering, reser vilt avråds det från att skjutas.

 Viltbehandling
Allt vilt ska undersökas för tecken på hård mun.

En hund med hård mun lämnar synliga tecken på detta i form av knäckta revben i ena eller båda sidorna av viltet. Undersökning av fjäder och skinn kan inte avslöja skadan.

Fågeln placeras i handen med bröstet uppåt och huvudet framåt och revbenen följs med pekfinger och tumme. Revbenen ska vara runda och fasta, är de inåtböjda eller platta är detta ett tecken på hård mun.

Vid minsta tveksamhet ska båda domarna undersöka viltet.

En levande fågel levererad med huvudet högt och klara ögon är ett tecken på god viltbehandling. Yttre skador på en sådan fågel ska ignoreras. Skador i bakpartiet av en påskjuten fågel, som visat sig vara en stark löpare, visar troligen att fågeln har varit svår att få fatt på eller att det är fråga om en ung hunds bristande rutin i att hantera denna situation. Eventuella tvivel ska komma hunden tillgodo.

Helhetsintryck
Hunden ska visa fart, kraft och mod och samtidigt vara livlig och lättförd, kort sagt vara en förnöjelse att se på.

Generellt
Domaren ska, under bedömningen, avhålla sig från att föra samtal med någon och han ska hela tiden sörja för att kunna se hunden.

Vid apportering ska han placera sig så att han kan observera hela förloppet.

 

§ 13  Diskvalificerande fel

Hunden går förbi vilt i god vind, hård mun, skall eller andra störande ljud, knallapportering, vägrar att gå i vatten, förföljande av oskadat vilt, hunden går ur hand, viltbyte under apportering.

 

§ 14  Väsentliga fel

Hunden finner inte vilt, revierar dåligt, utnyttjar terrängen dåligt, stoppar inte för skott och vilt.

Högljutt hundförande, dålig kontroll över hunden, brister i apportering av dött eller påskjutet vilt.

 

§ 15  Förtjänster

Naturlig viltfinnarförmåga, näsa, fart, kraft, markeringsförmåga, stil, kontroll, tyst och lugn handling, bra apporteringar och avlämningar.

 

§ 16  Klassindelning

Öppen klass: Deltaga kan alla hundar, som inte tidigare har två placeringar i klassen eller startat i vinnarklass oavsett resultat. I öppenklassen ställs det krav på den, för jakten nödvändiga effektiviteten och lydnaden hos hunden.

Vinnarklass: Deltaga kan alla hundar, som blivit placerade i öppenklass. I vinnarklassen ställs det skärpta krav på den genomtränade hunden vad gäller effektivitet, lydnad och rutin.

 

§ 17  Antal hundar

Rekommenderad maxgräns arton (18) hundar per domare och dag.

Minimum sex (6) hundar per klass.

 

§ 18  Rasindelning

För att rasindelning ska ske krävs att båda rasgrupper erbjuds start.

Alla varianter (AV): Öppen- eller vinnarklass för alla varianter.

Cocker: Öppen- eller vinnarklass om tolv (12) hundar är anmälda varav minst sex (6) är cockrar.

 

§ 19  Mästerskapsprov

Mästerskapsprovet genomförs som vinnarklass och avslutar jaktprovssäsongen.

Mästerskapsprovet anordnas för alla varianter (AV) och för cocker.

Minst åtta (8) ska vara anmälda/klass.

Rätt att deltaga kan alla som minimum har erhållit placering i öppenklass på JSK:s jaktprov. Hunden ska vara registrerad i SJR, DJR, Klubben for FT-spaniels x-register i DKK eller The Kennel Club, Storbritannien.

JSK:s styrelse kan varje år fastställa kvalifikationer för mästerskapsprovet.

 

§ 20  Premiering

Hundar som visar mycket god kvalitet kan placeras som 1:a – 4:e.

Hundstandarden för dagen är avgörande för tilldelningen av 1:a placeringen. Bästa hund kan väl vara 2:e, 3:e, 4:e eller ej placerad.

Hundar som genomför provet tillfredsställande, men som inte uppnår placering kan tilldelas utmärkelsen Certificate of Merit, CoM.

Hundar som det inte har fällts vilt för kan inte premieras.

Domaren kan placera hundarna från deras prestation i den ordinarie prövningen eller företaga en matchning där hundarna prövas två åt gången under båda domarnas gemensamma bedömning. Domaren avgör om det ska skjutas under matchningen.

 

§ 21  Stamboksregistrering

Alla jaktprovsresultat registreras hos SJR – Svenskt JakthundsRegister.

 

§ 22  Titlar

En hund som uppnått två 1:a placeringar i vinnarklass tilldelas titeln Svensk Field Trial Champion (SFTCh).

 

§ 23  Bedömningsanvisningar på jaktprov

Dessa ska ses som vägledning för domaren för att kunna bedöma den enskilda hundens arbete, se jaktprovsregler § 12, 13, 14, 15.

Domaren ska klassificera varje hunds arbete i A+, A, A- och B motsvarande hundens arbete samt föra korta noteringar.

A+:  Hunden presterar ett extraordinärt arbete, t ex efter ett perfekt släpp avslutar hunden med att apportera ett påskjutet vilt som löper, s.k. “runner”. Om en hund tilldelas A+ ska den ha visat ett exceptionellt gott spanielarbete, se jaktprovsregler § 12 och 15.

A:  Hunden presterar ett “rent släpp” utan komplikationer. Hundens arbete har till fullo levt upp till det som kan betecknas som ett gott spanielarbete (se jaktprovsregler § 12) och till den standard som proven i övrigt har, i gott samarbete med föraren.

A-:  Hundens arbete har levt upp till provens standard och vad som kan betecknas som ett gott spanielarbete, men det har funnits vissa saker som kunde ha varit bättre. Små fel som belastar helhetsintrycket, men inte fel som kan betecknas som väsentliga.

B:  Ganska bra spanielarbete, som dock inte helt uppnår provens standard. Arbetet kan vara belastat av enskilda väsentliga fel som inte är diskvalificerande. Märk väl att flera väsentliga fel sammanlagt kan vara diskvalificerande. Om en hund får ett B i två eller flera släpp innebär det att hunden inte kan placeras, men den har fortfarande möjlighet att erhålla utmärkelsen C o M.

 

När det i ovanstående talas om diskvalificerande fel och väsentliga fel hänvisas till jaktprovsreglerna § 13 och 14.

 

Ovanstående bedömningsanvisningar ska användas av domare som dömer på JSK:s jaktprov.

 

Bedömningsanvisningarna ska ge domarna ett bättre underlag när hundarna ska premieras och placeras.