Om Klubben

Stadgar

Stadgar för JAKTSPANIELKLUBBEN
Antagna vid JAKTSPANIELKLUBBENs första årsmöte
2000-04-16
Reviderade:
Årsmöte 2009-03-14

INLEDNING

JAKTSPANIELKLUBBEN är en ideell intresseorganisation som i första hand arbetar för att behålla de jaktliga och mentala egenskaperna som krävs för klassisk brittisk spanieljakt.

 
§ 1 Mål

JAKTSPANIELKLUBBENS, nedan benämnd JSK, mål är att bevara och utveckla spanieln som stötande och apporterande jakthund i Sverige, med Storbritannien som förebild.
Vidare har JSK som mål att säkra spanielns jaktliga egenskaper. Genom att dessa alltid prioriteras högst i avel. Således skall fastställande av typen i övervägande grad ske från en värdering av temperaments- och bruksmässiga egenskaper.

 
§ 2 Verksamhet
För att förverkliga sina syften skall JSK
a) bedriva informationsverksamhet i frågor som är väsentliga för avelsarbetet
b) bedriva provverksamhet.
c) utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas ras specifika jaktegenskaper kan komma till användning.

 
§ 3 Organisation

JSKs högsta beslutande organ är årsmöte, dess verkställande och förvaltande organ är styrelsen.


§ 4 Medlemskap

Till medlem antas enskild person som kan förväntas stödja JSKs verksamhet. Medlemskap upphör om medlem begär utträde eller om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift.

Om en medlem i ord eller handling skadar JSK, Jaktretrieverklubben eller den danska F T Spanielklubben, eller handlar i strid mot dessa stadgar är styrelsen berättigad att utesluta gällande medlem. Likaledes kan en person av samma anledning nekas medlemskap.

Medlem som utesluts av ovan nämnda klubbar blir automatiskt uteslutna även i JSK. Detta ska gälla så länge personen är utesluten från den aktuella klubben.

Jaktspanielklubbens hedersutmärkelse
Styrelsen kan tilldela Jaktspanielklubbens Hedersutmärkelse till en person som med avsevärda insatser har bidragit till klubbens utveckling eller som på annat sätt främjat klubben. Hedersutmärkelse tillkännages vid årsmötet. En hedersutmärkelse är ett bevis på uppskattning och innebär inga förmåner utöver detta. En hedersutmärkelse kan tilldelas såväl medlem som icke medlem.


§ 5 Avgifter

Årsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte.
Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.


§ 6 Verksamhetsår

JSKs verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Årsmöte

Mom 1.
Ordinarie årsmöte skall hållas vart år under mars månad.

Extra årsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen eller om revisorer så begär, eller när minst två tredjedelar av
medlemmarna begär detta. Yrkan om extra årsmöte skall vara skriftlig och ställd till styrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärende(n), som skall tas upp till behandling.

Om extra årsmöte stadgeenligt begärts, skall det hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas av styrelsen och tillsändas alla medlemmar senast 21 dagar före årsmötet genom kungörelse i medlemstidning eller genom brevutskick.

Förvaltningsberättelser, balans- och resultaträkningar, revisorernas berättelser, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som avses i § 7 moment 5, skall senast 21 dagar före årsmötet finnas tillgängliga hos klubbens sekreterare.
Kallelse till extra årsmöte skall senast 21 dagar före mötet delges medlemmarna. Senast 14 dagar före extra årsmöte skall medlemmarna delges de handlingar i det eller de ärende(n) som skall behandlas.

Mom 2. Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

a) Fastställande av röstlängden.

b) Val av ordförande och viceordförande för mötet

c) Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

d) Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet

e) Fråga om medlemmarna har blivit stadgeenligt kallade

f) Fastställande av dagordningen

g) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelser.

h) Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkningar samt bokslut för verksamhetsåret

i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

j) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästkommande år.

k) Styrelsens förslag till budget för de kommande två verksamhetsåren samt fastställande av avgifter

l) Fastställande av reseersättning och traktamenten för revisorer och styrelseledamöter

m) Val av ordförande i styrelsen

n) Val av övriga ledamöter i styrelsen

o) Val av suppleanter i styrelsen och eventuellt beslut om tjänstgöringsordning

p) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter, varav en revisor och en suppleant skall bistå Svenskt JakthundsRegister – SJR – med revision.

q) Val av valberedning om tre personer varav en ordförande för att förbereda de val som skall förekomma vid nästa ordinarie års möte

r) Behandling av ärenden som senast den 1 januari anmälts till styrelsen.

s) Övriga ärenden

t) Avslutning.

Mom 3. Röstning
Rösträtt har alla som varit medlem i minst 6 månader. Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten omröstning om någon så yrkar.

Som mötesbeslut gäller den mening som erhållit flest antal röster utom i frågor enligt § 10-11. Om antalet röster är lika gäller den mening som biträdes av mötesordföranden.
Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende skall anmälas till protokollet vid beslutstillfället.
Sker reservationen i skriftlig form skall den inlämnas till årsmötets presidium innan årsmötet avslutas.

Mom 4. Närvarorätt m m
Vid årsmöte äger varje medlem rätt att närvara och yttra sig.

Mom 5. Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte, skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 1 januari. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärenden som angetts i kallelsen.


§ 8 Styrelse

Förvaltningen av JSK´s angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Mom l. Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.
För styrelseledamöter krävs giltigt jaktkort.

Ordinarie årmöte väljer ordförande för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Suppleant väljs för en tid av ett år.

Ordinarie ledamöter väljs så att vid ordinarie årsmöte utses halva antalet ledamöter medan de övriga innehar mandat. Med ett respektive två år menas här tiden från det årsmöte där respektive val har skett till och med nästkommande och därpå kommande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och inom eller utom sig sekreterare.

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

Suppleant äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt tillkommer suppleant när denna inträder i ordinarie ledamots ställe. Suppleant tjänstgör i den ordning som röstetalet vid årsmötet har visat, eller enligt årsmötets beslut. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetalet, eller om röstetalet är lika, den mening som biträdes av tjänstgörande ordförande. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande och kallelse utgått till samtliga ledamöter.

Mom 2. Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen bland annat att:

a) sköta JSKs angelägenheter i enlighet med gällande stadgar

c) förbereda ärenden, som skall hänskjutas till årsmöte

d) verkställa av årsmötet fattat beslut

e) föra noggranna räkenskaper över JSKs intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar

f) avge förvaltningsberättelser till ordinarie årsmöte

g) upprätta program för verksamhet

j) verkställa uppbörd.


§ 9 Räkenskaper och revision

JSKs räkenskaper skall årligen per den 31 december sammanföras i ett bokslut.

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av revisorerna. Revisorerna skall vara valda av årsmötet.

Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar som före ordinarie årsmöte.

Revisorer och revisorssuppleanter, väljs av ordinarie årsmöte för en tid av ett år.


§ 10 Stadgar och stadgeändring

Förslag från medlemmar om ändring av dessa stadgar skall senast 1 januari.

För stadgeändring erfordras att beslut därom fattas vid årsmöte samt att beslutet biträdes av minst två tredjedelar av medlemmarna närvarande på årsmötet.


§ 11 Upplösning av JSK

Beslut upplösning av JSK skall fattas vid två årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte och
mötena skall äga rum med minst en månads mellanrum.

För beslut om upplösning av JSK krävs vidare att beslutet biträdes av minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar vid båda årsmötena.

Vid JSKs upplösning skall beslut fattas om hur det skall förfaras med JSKs tillgångar och skulder.